در این جلسه شهردار اهواز انبوه سازان را جزیی ازبدنه شهرداری ذکر کرد و گفت: انبوه سازان جهت آبادانی شهر تلاش می کنند و باید ارتباط تنگاتنگ میان شهرداری اهواز و انبوه سازان باشد.

نگرش نیوز – جلسه شهردار اهواز با انبوه سازان منطقه سه با حضور باباپور عضو شورای شهر، معاون شهرسازی و معماری ومدیرمنطقه سه برگزارشد.

در این جلسه شهردار اهواز انبوه سازان را جزیی ازبدنه شهرداری ذکر کرد و گفت: انبوه سازان جهت آبادانی شهر تلاش می کنند و باید ارتباط تنگاتنگ میان شهرداری اهواز و انبوه سازان باشد.

وی دستورداد مشکلات جزیی انبوه سازان بصورت قانونی در سطح منطقه حل و فصل شود.

در این جلسه نیز انبوه سازان به ارائه مشکلاتی که در حوزه شهرسازی داشتند پرداختند و شهردارنیز به بررسی مشکلات آنان پرداخت و دستوراتی را صادرکرد.

 

پیام شهروندی

شهر خوب، تجلی گاه رفتار شهروندان است.

(اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز)