دریافت ماهیانه یکصد میلیون تومانی در پتروشیمی امیرکبیر

نگرش نیوز – خبرها حاکی از معرفی دو تن از مدیران پتروشیمی امیرکبیر(مدیر مالی و منابع انسانی) به سازمان بازرسی کل کشور است که با دریافت این حقوق رکورد دریافت حقوق نجومی را جابه جا کرده اند.

پتروشیمی امیرکبیر از زیر مجموعه های وزارت تعاون است و گویا این رسیدگی ها به برخی ابهامات و تخلفات و… با نظر شخص وزیر در حال انجام است.