گزارش مستند و دقیق شرکت توانیر باید پرده از وخامت حال شرکت توزیع برق خوزستان برداشته باشد و مدیران توانیر و استانداری خوزستان را به این نگرانی بیاندازد که در صورت تداوم خط و مشی کنونی شرکت، برای تامین برق مردم استان در سال‌های آینده، چه وضعیتی را باید ناظر باشند چرا که با ادامه وضعیت فعلی خاموشی‌های گسترده برای تابستان سال آینده همانند بی‌برقی‌های آبان ماه در خرمشهر و آبادان حتمی خواهد بود.

نگرش نیوز – وضعیت نابه‌سامان و پیچیده‌ای که بر شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر حاکم شده دیگر محدود به آب و فاضلاب نیست اگر تا پیش از این اهواز و استان خوزستان به دلیل مشکلات فاضلاب و آب آشامیدنی در تیتر اخبار قرار داشتند اما اکنون دومین شرکت توزیع برق کشور با بحران بی‌سابقه ای دست و پنجه نرم می‌کند.

یکی از مسببان وضعیت فعلی آن وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی توانیر می‌باشد که ایجاد سوءمدیریت در این شرکت نقش داشته‌اند و دیری نخواهد گذشت که صنعت بسیار عظیم برق در خوزستان نیز به سرنوشت عبرت آموزی دچار شود سرنوشتی تلخ که در انتظار سازمان‌هایی است که با وجود دارا بودن منابع عظیم انسانی و درآمدهای هنگفت اما به دلیل سوءمدیریت به وضعیتی دچار شده‌اند که نمونه آن را در نیشکر هفت تپه و … نظایر اینها می توان مشاهده کرد.

در این بین نقش شریعتی استاندار سابق خوزستان را نباید نادیده گرفت که چشم خود را بر روی انتصاب فردی بی تجربه برای تصدی مدیریت شرکت توزیع برق خوزستان بست.

شرکت توزیع برق خوزستان در رده آخر

جایگاه شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در بین ۳۹ شرکت توزیع برق در تمامی کشور در رده آخر قرار گرفته است. سال گذشته نیز رتبه این شرکت در رده ۳۸ قرار داشته که این امر نشان دهنده بحران جدی مدیریتی است.

 

بر اساس گزارشی که شرکت مادر تخصصی توانیر در رابطه با عملکرد شرکت های زیر مجموعه تهیه کرده است، مقام اول و دوم به ترتیب به استان های زنجان و قم اختصاص یافته است. در جدول زیر مقایسه‌ای بین برق استان‌های زنجان و قم که مقام اول و دوم را کسب کرده‌اند با استان خوزستان که رتبه آخر را به دست آورده انجام شده است.

 

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود علیرغم اینکه شرکت توزیع برق استان خوزستان از لحاظ فنی و تخصصی تقریباً دو برابر شرکت های توزیع برق زنجان و قم از امکانات و منابع بهره‌مند است اما در ارزیابی های انجام شده مقامی جز آخر به دست نیاورده است و ریشه این ناکامی‌ها را می توان در سوءمدیریتی دانست که چند سالی است گریبان دومین شرکت برق کشور را گرفته است.

انتظار می‌رفت که شرکت توانیر و وزارت نیرو که فردی را با کمترین سابقه کاری مرتبط به عنوان مدیرعامل بر شرکتی به این وسعت بگمارد که دستکم از لحاظ نظارتی، مدیریت و فنی و تخصصی وضعیت این شرکت را مورد توجه جدی قرار دهد تا امروز شاهد چنین وضعیتی نباشیم.

راهبرد جدید توانیر و آینده مبهم شرکت توزیع برق خوزستان با روند فعلی

شرکت توانیر به جهت راهبری شرکت های توزیع نیروی برق در سراسر کشور با دیدگاهی مبتنی بر بنگاه داری اقتصادی و اصول شرکت داری، دومین گزارش مبسوط خود را در ۲۰ محور تهیه کرده که در آن به ارزیابی عملکرد شرکت های توزیع برق در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدی، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و راﻫﺒﺮی ﺷﺒﮑﻪ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﻣﻮرﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ پرداخته است.

در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﯽ آنﻫﺎ را از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﻂ، ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق، ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و آﻣﺎر ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺗﻮزﯾﻊ در سال ۹۹ استخراج کرده است.

بر اساس دو اصلی که توانیر برای شرکت های توزیع در بالا در نظر گرفته است، یعنی بنگاه داری اقتصادی و اصول شرکت داری، شرکت توزیع برق خوزستان که بر اساس مستندات و گزارش رسمی شرکت توانیر در بسیار از شاخص ها نمره صفر گرفته است!

گزارش توانیر به ما چه می‌گوید؟

گزارش شرکت مادر تخصصی توانیر بیانگر اوضاع بسیار وخیم در شرکت توزیع برق خوزستان است. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می کنید، شاخص های بسیار مهم و کلیدی که آینده صنعت برق در گرو آن‌هاست یا بسیار پایین است یا حتی نمره‌ای بهتر از صفر نگرفته اند.

در ردیف ۷ می توان نمره تلفات انرژی را مشاهده کرد که ۲٫۵۴ است.

در ردیف ۸ درصد فیدرهای دارای ضریب توان قابل قبول نمره صفر را کسب کرده است.

در ردیف ۱۳ شاخص وصول نمره صفر را کسب کرده است.

در ردیف ۱۴ شاخص متوسط زمان واگذاری انشعاب از شبکه نمره ۱٫۳۵ گرفته است.

در ردیف ۱۷ درصد قرائت ولتاژ نمره ای بیشتر از ۳٫۵۶ بدست نیاورده است.

در ردیف ۱۸ رویت پذیری بار شبکه نمره ۱٫۶۱ کسب کرده است.

در ردیف ۱۹ نمره نسبت عملکرد طرح به عملکرد جاری صفر است.

در ردیف ۲۰ نمره نسبت بدهی پایان دوره به عملکرد طرح صفر می باشد.

 

نکته بسیار مهم در اینجا این است که این گزارش مستند و دقیق از سوی شرکت مادر تخصصی توانیر تهیه شده است. اعداد و نمودارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که چه آینده مبهمی در انتظار شرکتی است که روزگاری مدیرانی را در خود دیده که در سطح وزارت نیرو و توانیر به مسوولیت‌هایی بالایی رسیده اند اما اکنون در غیاب نهادهای نظارتی متاسفانه به چنین وضعیتی دچار شده است.

به گفته کارشناسان این شرکت، شاخص‌هایی که در بالا آورده شده تنها بیانگر وضعیت فعلی یک شرکت خدماتی نیست، بلکه زنگ خطری است که آینده صنعت برق خوزستان و خدمات به میلیونها نفر مردم این استان را در معرض تهدید قرار می دهد.

گزارش مستند و دقیق شرکت توانیر باید پرده از وخامت حال شرکت توزیع برق خوزستان برداشته باشد و مدیران توانیر و استانداری خوزستان را به این نگرانی بیاندازد که در صورت تداوم خط و مشی کنونی شرکت، برای تامین برق مردم استان در سال‌های آینده، چه وضعیتی را باید ناظر باشند چرا که با ادامه وضعیت فعلی خاموشی‌های گسترده برای تابستان سال آینده همانند بی‌برقی‌های آبان ماه در خرمشهر و آبادان حتمی خواهد بود.