نادر جعفریوسفی به عضویت کارگروه رفع موانع تولید و ریاست هسته تخصصی صنعت فولاد و صنایع انرژی بر منصوب شد.

نگرش امروز – در حکمی توسط دکتر آقامحمدی رئیس کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نادر جعفریوسفی به عضویت کارگروه رفع موانع تولید و ریاست هسته تخصصی صنعت فولاد و صنایع انرژی بر منصوب شد.

یوسفی با سابقه ۲۵ ساله در زنجیره فولاد کشور هم اکنون مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران است. به گفته کارشناسان جعفریوسفی عملکرد موفقی در گروه ملی صنعتی فولاد داشته و در دوره مدیریت وی، این شرکت احیاء شده است.