احمد سراج گفت: اگر قرار است طرح نهضت ملی مسکن هم همان باشد، با زمین‌های مرغوب دولتی در طرح نهضت ملی، مردم را خانه دارد کنید.

نگرش امروز – احمد سراج با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: شهرهای جدید شیرین شهر و رامین به دلایل متعدد و عمده زیرساختی مورد استقبال مردم اهواز در طرح مسکن مهر قرار نگرفت. اگر قرار است طرح نهضت ملی مسکن هم همان باشد نتیجه روشن است. با زمین‌های مرغوب دولتی در طرح نهضت ملی، مردم را خانه دارد کنید.