معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند اعمال نشدن قوانین حاکمیتی را سبب به وجود آمدن مشکلات شهری در این منطقه دانست.

نگرش امروز – فالح صفایی، معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: حاکمیت موجود در منطقه آزاد اروند حاکمیت کاملی نیست و تا زمانی که ماده ی ۶۵ احکام دائمی برای این منطقه صورت نگیرد باید انتظار ادامه دار بودن چالش های شهری در منطقه آزاد اروند را داشت.

او با اشاره به اینکه منطقه اروند جمعیتی معادل ۵۳ درصد جمعیت موجود در مناطق آزاد را دارد این حجم از جمعیت را عاملی برای ناتوانی در خدمات رسانی شایسته به شهروندان دانست و از نشست ها و مکاتبات مدیرعامل منطقه آزاد اروند با وزارتخانه ها با هدف سرعت بخشی به تفویض اختیارات ارگان های مختلف در این منطقه  و حل این مشکل خبر داد .

به گفته ی این مسئول، دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیز بر اعمال سریع قوانین حاکمیتی در مناطق آزاد به ویژه اروند تاکید دارد.

شهرهای آبادان، خرمشهر و اروندکنار در محدوده ی منطقه آزاد اروند قرار دارند که از سال ۱۳۸۲ به منطقه آزاد تبدیل شده اند.