دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون: این بازدیدها ادامه دارد و به ادارات و نحوه خدمات دهی به شهروندان نیز بصورت دقیق و مستمر نظارت خواهد داشت.

نگرش امروز – محمد امیری دادستان شهرستان کارون گفت: پیگیری مشکلات شهروندی اولویت دستگاه قضایی است که سعی می کنیم با تمام توان آن را اجرا کنیم.

امیری عنوان کرد: دستگاه قضایی و دادسرا به عنوان متولی امنیت و ایجاد عدالت قضایی که بستر توسعه هر شهرستان است را سرلوحه کار خود قرار داده تا بتواند با تعامل سازنده این مولفه مهم توسعه را در شهرستان کارون گسترش دهد و نسبت به حفظ حقوق عامه مردم به عنوان مدعی العموم و همچنین به عنوان وکیل شهروندان در احیای حقوق شان همه تلاش خود را به کار می گیریم.

وی افزود: این بازدیدها ادامه دارد و به ادارات و نحوه خدمات دهی به شهروندان نیز بصورت دقیق و مستمر نظارت خواهد داشت.