شهردار اهواز به همراه سیاوش محمودی رئیس و عضو شورای اسلامی شهر با محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشوری دیدار کرد.

نگرش امروز – رضا امینی شهردار اهواز در دیدار معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشوری درخصوص افزایش تعاملات فیمابین و مالیات و ارزش افزوده بحث و تبادل نظر کرد.

وی اظهار داشت: با بودجه کنونی فقط می توان اهواز را نگهداری کرد اما قطعا نمی توان این شهر را توسعه داد. ما باید برای مردم فرصت ایجاد ثروت فراهم کنیم. به زبان ساده معتقدیم اگر مردم ثروتمند شوند درآمد شهر هم بیشتر می شود و در پی آن خدمات رسانی بهتر و بیشتر به مردم را از سوی شهرداری به دنبال خواهد داشت.

امینی گفت: با توجه به این موضوع، فرصت ایجاد ثروت برای ما مهمتر از سهم بری از ثروت انباشته مردم است.

شهردار اهواز در پایان ادامه داد: اگر با جذب سرمایه گذار بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم، هم اثر مثبتش به شهرداری می رسد و هم آسیب های اجتماعی با ایجاد شغل کاهش خواهد یافت و لازم نیست هزینه زیادی برای آن پرداخت کنیم.

 

 

پیام شهروندی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است.