رضا امینی شهردار اهواز در ادامه بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری، از پروژه پارکینگ طبقاتی طالقانی بازدید و با مجری این پروژه گفت و گو کرد.

نگرش نیوز – در این بازدید شهردار اهواز به همراه مدیر کل حوزه دفتر شهردار و مجری پروژه از مراحل اجرایی پروژه بازدید کرده و در جریان مراحل باقیمانده تا تکمیل نهایی و بهره برداری قرار گرفتند.

وی در این بازدید دستورات لازم را در خصوص سرعت بخشی به کار در حین رعایت مسائل فنی و ایمنی تاکید کرد.

 

پیام شهروندی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

شهر نمایشگاه افکار و فروشگاه رفتار شهروندان است.