نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس در توئیتی به رای مثبت خود به کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه،دستگاه های اجرایی و سایر نهادها اشاره کرد.

نگرش امروز – سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس در توئیتی نوشت:

‏همانطور که درگذشته به مردم قول داده بودم به کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها رای مثبت دادم، بدون شک شفافیت عاملی بازدارنده ازفساد و رانت درهمه ادارات و قوا است.

‎شفافیت باعث می شود مردم، عملکرد مسئولین را از یک اتاق شیشه ای نظاره گر باشند.