دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون گفت: با ورود به‌ موقع دستگاه قضایی به موضوع حقوق و دستمزد کارگران شهرداری، وجوه عقب‌مانده آنان واریز شد.

نگرش امروز – محمد امیری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون گفت: پیمانکار از پرداخت وجوه عقب‌مانده دستمزد کارگران امتناع کرده بود که با صدور دستور قضایی و ورود به موقع دستگاه قضایی این وجوه به کارگران شهرداری طلبکار کوت عبدالله پرداخت شد.

وی با تاکید بر اهمیت نظارت بر حقوق عامه، از دادستان عمومی و انقلاب اهواز برای همکاری‌های صورت گرفته در این خصوص قدردانی کرد.