نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران دارای تابعیت مضاعف یا اقامت کشور دیگر نباید در مصدر کار در امور فرهنگی و ... باشند.

نگرش نیوز – ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، گفت: افراد دوتابعیتی و یا دارای اقامت کشورهای دیگر نباید در مصدر امور فرهنگی و همچنین دیگر حوزه‌ها قرار گیرند.

وی افزود: در مورد منع به کارگیری مدیران دوتابعیتی قانون داریم اما اینکه مدیر اقامت و یا همان گرین کارت نداشته باشد در قانون مطلبی ذکر نشده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در تابعیت مضاعف و یا در اکثر موارد در اقامت، فرد قسم یاد می‌کند که برای دفاع از منافع کشوری که تابعیت و اقامتش را دارد، تمام توان خود را به کار گیرد و حتی در مقابل کشور مادر خود قرار گیرد.

ابوترابی خاطرنشان کرد: طبیعی است که داشتن اقامت یا تابعیت کشور دیگر تعلق خاطر به آن کشور را در فرد ایجاد می‌کند و چنین افرادی نمی‌توانند دلسوز کشور باشند که در سمت‌های مدیریتی بشود آنها را به کار گرفت.

وی افزود: ما در حوزه‌های مختلف و به ویژه فرهنگ نیاز به مدیران دلسوز داریم که دل در گرو پیشرفت مملکت داشته باشند نه افرادی که دارای تابعیت مضاعف و یا اقامت کشور دیگر باشند.