معاون حقوقی و امور مجلس گفت: جلوگیری از ورود دانشجویان هنجارشکن تا دو ماه کاملا قانونی است.

نگرش امروز – فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بیان این که بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ آئین‌نامه انضباطی دانشجویان شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند، گفت: ذیل همین تبصره در مورد پرونده‌هایی که به کمیته مرکزی انضباطی برای رسیدگی و اعلام رأی ارجاع می‌شوند، رئیس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت ۲ ماه جلوگیری کند.