شهردار آبادان در وزارت کشور معرفی شد 27 مهر 1400

شهردار آبادان در وزارت کشور معرفی شد

حسین حمیدپور در وزارت کشور معرفی شد و حکم خود را دریافت کرد.

شورا
چیزی یافت نشد !