آذربایجان شرقی
لزوم ایجاد مراکز آموزش عالی دولتی در شهرستان میانه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
اسماعیلی عنوان کرد

لزوم ایجاد مراکز آموزش عالی دولتی در شهرستان میانه

نماینده مردم میانه در مجلس بر لزوم ایجاد مراکز آموزش عالی دولتی در شهرستان میانه تاکید کرد.