آیین نامه داخلی مجلس
مجلس قید محرمانه بودن اموال مسئولان را بردارد ۲۷ مهر ۱۴۰۰

مجلس قید محرمانه بودن اموال مسئولان را بردارد

نماینده دوره های هفتم تا دهم مجلس می گوید قانون اساسی بر رسیدگی به اموال مسئولان تاکید دارد نه اعلام عمومی آن .