احمد امیرآبادی
نماینده بر سر دوراهی؛ منفعت یا ملت! ۰۴ آبان ۱۴۰۰

نماینده بر سر دوراهی؛ منفعت یا ملت!

در سال‌های اخیر بحث بر سر تعارض منافع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح بوده و در دفعاتی نیز، منافع شخصی به منافع عمومی ترجیح داده شده است.