ادارت
شهرداری اهواز گران اداره می شود ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

شهرداری اهواز گران اداره می شود

دستور سر پرست شهرداری اهواز: سازمانها و ادارات استیجاری در املاک شهرداری مستقر شوند.