ارسال
مجوز خزانه‌داری آمریکا برای ارسال تجهیزات «اینترنت ماهواره‌ای» به ایران ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

مجوز خزانه‌داری آمریکا برای ارسال تجهیزات «اینترنت ماهواره‌ای» به ایران

به دنبال تقاضای مداخله‌جویانه ایلان ماسک از خزانه‌داری آمریکا برای ارسال تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای به ایران، خبرها از موافقت این نهاد با تقاضای وی حکایت دارند.