استانداردهای جهانی،
نباید موضوع برگشت خوردن محصولات کشاورزی را بزرگنمایی کرد ۱۷ دی ۱۴۰۰
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی

نباید موضوع برگشت خوردن محصولات کشاورزی را بزرگنمایی کرد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه استانداردهای ما برای تولید محصول سالم فاصله چندانی با استانداردهای جهانی ندارند، گفت: اینکه یک نماینده یا کارشناس زحمات سیستم، کشاورزی و وزارت خانه را نادیده می‌گیرد، پسندیده نیست.