استقبال از شهرهای جدید
نوسازی ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در اولویت نسبت به ساخت شهر جدید ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
کارشناسان بخش مسکن عنوان کردند:

نوسازی ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در اولویت نسبت به ساخت شهر جدید

ر حالی وزیر راه و شهرسازی از احداث ۳۰ تا ۴۰ شهر جدید در کشور خبر داده که برخی کارشناسان و شهرسازان معتقدند بودجه احداث شهرهای جدید به نوسازی بافت‌های فرسوده اختصاص یابد.