اصل نود
طرح شکایت داوطلبان آزمون دستیاری در کمیسیون اصل ۹۰ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

طرح شکایت داوطلبان آزمون دستیاری در کمیسیون اصل ۹۰

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی از طرح شکایت داوطلبان آزمون دستیاری در این کمیسیون خبر داد.