اعطای وام بدونه ضامن،
پرداخت تسهیلات بدون ضامن در مرحله نخست شامل کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌ بگیران دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی در استان می‌شود ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های کردستان

پرداخت تسهیلات بدون ضامن در مرحله نخست شامل کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌ بگیران دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی در استان می‌شود

دبیرکمیسیون هماهنگی بانک‌های کردستان گفت: پرداخت تسهیلات بدون ضامن در مرحله نخست شامل کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌ بگیران دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی در استان می‌شود.