افکار سنجی
با حضور شهردار اهواز صورت گرفت: رونمایی از دو سامانه نظرسنجی( افکارسنجی) و نامگذاری معابر شهری ۲۷ دی ۱۴۰۰

با حضور شهردار اهواز صورت گرفت: رونمایی از دو سامانه نظرسنجی( افکارسنجی) و نامگذاری معابر شهری

با حضور شهردار اهواز طی مراسمی از دو سامانه نظرسنجی و نامگذاری معابر شهری رونمایی شد.