اقتصاد سلامت
ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد سلامت ۰۶ آبان ۱۴۰۱

ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد سلامت

به دنبال حضور هیأت رئیسه فدراسیون اقتصاد سلامت در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوعاتی از قبیل اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و همچنین مشارکت در تدوین قانون هفتم توسعه مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت.