انسداد ۲۵۴حلقه چاه،
انسداد ۲۵۴ حلقه چاه غیر مجاز در کردستان ۱۴ دی ۱۴۰۰
مدیرعامل آب منطقه ای کردستان

انسداد ۲۵۴ حلقه چاه غیر مجاز در کردستان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان از انسداد ۲۵۴ حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.