باب المراد
طرح به استقبال بهار ۱۴۰۱ شهرداری کوت عبدالله آغاز شد ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

طرح به استقبال بهار ۱۴۰۱ شهرداری کوت عبدالله آغاز شد

باب المراد شهردار کوت عبدالله از آغاز طرح استقبال بهار ۱۴۰۱ شهرداری کوت عبدالله خبر داد.