برنامه ریزی و ترغیب نیروها
مدیریت جهادی باید توام با برنامه ریزی و ترغیب نیروها به نوآوری باشد ۲۴ مهر ۱۴۰۰
شهردار اهواز:

مدیریت جهادی باید توام با برنامه ریزی و ترغیب نیروها به نوآوری باشد

رضا امینی شهردار اهواز در جلسه شورای اداری ضمن تاکید بر نوآوری در کار، مدیریت جهادی را مدیریتی توأم با برنامه ریزی و ترغیب نیروها بر فکر کردن و ارائه ایده و نوآوری برشمرد.