بنیاد نخبگان،
رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان منصوب شد ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
با حکم سورنا ستاری،

رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان منصوب شد

طی حکمی از سوی سورنا ستاری؛ رئیس بنیاد ملی نخبگان، جمال سلیمی بعنوان رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان منصوب شد.