تامین مالی
بانک مرکزی دستورالعمل تامین مالی زنجیره‌ای تولید را اصلاح کرد ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

بانک مرکزی دستورالعمل تامین مالی زنجیره‌ای تولید را اصلاح کرد

مدیر ادراه تامین مالی زنجیره تولید از اصلاح دستورالعمل اصلاح یگواهی اعتبار مولد، (گام) با هدف کارایی ابزار تامین مالی زنجیره‌ تامین به همراه‌ سیاست‌های تشویقی نیز در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی خبر داد.