تخلف انتخاباتی،
انتخابات شورای اسلامی شهر کامیاران باطل شد ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
بر اساس رای صادر شده از سوی شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

انتخابات شورای اسلامی شهر کامیاران باطل شد

بر اساس رای صادر شده از سوی شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انتخابات شورای اسلامی شهر کامیاران باطل شد.