توت فرنگی،
شهر سنندج به عنوان پایتخت توت فرنگی کشور معرفی میشود ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

شهر سنندج به عنوان پایتخت توت فرنگی کشور معرفی میشود

رییس سازمان جهادکشاورزی استان کردستان با اشاره به تولید بیش از ۶۲ درصد توت فرنگی کشور در کردستان گفت: باید شهر سنندج به عنوان پایتخت توت فرنگی کشور معرفی شود.