جبهه حامیان ولایت کشور
بازدید سرزده دبیرکل جبهه حامیان ولایت کشور از ستاد مرکزی ایران توانمند 28 خرداد 1400

بازدید سرزده دبیرکل جبهه حامیان ولایت کشور از ستاد مرکزی ایران توانمند

باید تشویق کنیم همه پای صندوق رای بیایند چراکه اثرگذاری هر رای از ضربه هر گلوله به سوی دشمن بیشتر خواهد بود.