جبهه حامیان ولایت کشور
بازدید سرزده دبیرکل جبهه حامیان ولایت کشور از ستاد مرکزی ایران توانمند ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

بازدید سرزده دبیرکل جبهه حامیان ولایت کشور از ستاد مرکزی ایران توانمند

باید تشویق کنیم همه پای صندوق رای بیایند چراکه اثرگذاری هر رای از ضربه هر گلوله به سوی دشمن بیشتر خواهد بود.