جرایم غیر نقدی
تأکید عضو شورای شهر بر توجه به جرایم غیر نقدی تخلفات در حوزه راهور ۰۳ بهمن ۱۴۰۰

تأکید عضو شورای شهر بر توجه به جرایم غیر نقدی تخلفات در حوزه راهور

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بر لزوم توجه به جرایم غیر نقدی تخلفات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد.