حقوق دولتی،
وصول ۶٨۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن کردستان در سال جاری ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت:

وصول ۶٨۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن کردستان در سال جاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص وضعیت حقوق دولتی وصولی گفت: حقوق دولتی وصولی معادن کردستان در سال جاری ٦٨۰ میلیارد تومان بودە کە این رقم تا پایان سال افزایش پیدا خواهد کرد.