حق انشعاب
معافیت مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز ۰۷ اسفند ۱۴۰۰

معافیت مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز

نمایندگان مردم در مجلس با معافیت مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز موافقت کردند.