حوزه آب
تعرفه‌گذاری پلکانی تخصیص یارانه پنهان را کاهش می‌دهد ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
عضو کمیسیون انرژی مجلس:

تعرفه‌گذاری پلکانی تخصیص یارانه پنهان را کاهش می‌دهد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: یکی از راه‌هایی که می‌تواند در جهت ایجاد فرهنگ درست مصرف کردن انرژی موثر باشد همین تعرفه گذاری پلکانی است.