حکم وزیر کشور،
معاون سیاسی،امنیتی،اجتماعی استاندار کردستان منصوب شد ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
باپیشنهاد استاندار و موافقت وزیر کشور،

معاون سیاسی،امنیتی،اجتماعی استاندار کردستان منصوب شد

وزیر کشور با صدور حکمی مهدی رمضانی را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان منصوب کرد.