خلیل فعله گری،
سرپرست فرمانداری قروه منصوب شد ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
با حکم اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان،

سرپرست فرمانداری قروه منصوب شد

استاندار کردستان «خلیل فعله‌گری» را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان قروه منصوب کرد.