دادسرا
امنیت اجتماعی خط قرمز دستگاه قضایی است ۲۴ دی ۱۴۰۰
دادستان شهرستان کارون:

امنیت اجتماعی خط قرمز دستگاه قضایی است

این مقام قضایی گفت: امنیت اجتماعی خط قرمز دستگاه قضایی است و در این راستا هیچگونه مماشاتی با مجرمین نخواهد شد.