داروسازی
ابطال پروانه پزشکی یا اشتغال پزشکانی که از کارتخوان استفاده نکنند ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

ابطال پروانه پزشکی یا اشتغال پزشکانی که از کارتخوان استفاده نکنند

نمایندگان مجلس تمامی صاحبان مشاغل پزشکی را مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی کردند و پروانه پزشکی (اشتغال) مستنکفین از اجرای این حکم لغو می‌شود.