دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی
پیام تبریک دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی به شهردار جدید اهواز ۰۳ مهر ۱۴۰۰

پیام تبریک دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی به شهردار جدید اهواز

گشتاسب مظفری دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی با ارسال پیام تبریکی معرفی رضا امینی را به عنوان شهردار اهواز تبریک گفت.