درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا،
کاهش قیمت تمام شدە کالا، یکی از دلایل درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا است ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان میگوید:

کاهش قیمت تمام شدە کالا، یکی از دلایل درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا است

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: پروژە طرح درج قیمت تولیدکنندە بر روی کالا سبب کاهش قیمت‌ها خواهد شد.