دغدغه فرهنگی
باید به دنبال ایجاد دغدغه فرهنگی در شهر اهواز باشیم ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
شهردار اهواز:

باید به دنبال ایجاد دغدغه فرهنگی در شهر اهواز باشیم

شهردار اهواز اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم تا در راستای افزایش سطح آگاهی شهروندان، دغدغه فرهنگی ایجاد کنیم.