دفن زباله،
به علت عدم تأمین قطعات دستگاه‌های مستقردرسایت بازیافت زباله، کارخانه بازیافت کردستان سه سال است که کاملاً تعطیل میباشد/روزانه ۳۸۰تن زباله تولیدی در سنندج در سایت دفن میشود ۰۹ اسفند ۱۴۰۰
رئیس سازمان پسماند شهرداری سنندج:

به علت عدم تأمین قطعات دستگاه‌های مستقردرسایت بازیافت زباله، کارخانه بازیافت کردستان سه سال است که کاملاً تعطیل میباشد/روزانه ۳۸۰تن زباله تولیدی در سنندج در سایت دفن میشود

صلواتی: روزانه بیش از ۳۸۰ تن زباله در این شهر جمع آوری و به محل دفن پسماند‌ها منتقل و سپس با خاک پوشیده می‌شود.