رئیس شورای شهرسنندج،
منکر ضعف در خدمات رسانی نیستیم، اما شرایط برخی محلات و همچنین کمبود تجهیزات را باید درنظر گرفت ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
رئیس شورای شهر سنندج؛

منکر ضعف در خدمات رسانی نیستیم، اما شرایط برخی محلات و همچنین کمبود تجهیزات را باید درنظر گرفت

رئیس شورای شهر سنندج: بنده منکر ضعف و کوتاهی مدیریت شهرداری در بارش‌های اخیرنبوده و معتقدم می‌شد بهتر وضعیت را مدیریت کرد.