رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس
هزینه های درمان برای مردم بالاست ۱۰ مهر ۱۳۹۹
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس:

هزینه های درمان برای مردم بالاست

دولت باید پاسخگو باشد که در شرایطی که بعضاً هزینه های درمان برای مردم از درد بیماری جانکاه تر شده، چه اقدام موثری جهت پوشش بیمه سلامت انجام شده است.