زباله
عدم جمع آوری زباله ها در شهر حرکت برنامه ریزی شده علیه شهرداری بود ۰۹ بهمن ۱۴۰۰
شهردار اهواز در گفتگو با خبر ساعت۱۶ رادیو:

عدم جمع آوری زباله ها در شهر حرکت برنامه ریزی شده علیه شهرداری بود

شهردار اهواز گفت: همانگونه که شهروندان مستحضر هستند در چند روز اخیر زباله ها در شهر جمع آوری نشده است، بنده گشت هایی در سطح شهر به صورت محسوس و نامحسوس داشته ام، و علت این اتفاق متاسفانه حرکت برنامه ریزی شده علیه شهرداری می باشد.