زمین های کشاورزی کردستان،
کشت گندم در ۵۹۴ هزار هکتار از مزارع کردستان ۲۱ دی ۱۴۰۰
مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی کردستان

کشت گندم در ۵۹۴ هزار هکتار از مزارع کردستان

مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی کردستان گفت:در سال زراعی جاری بیش از ۵۹۴ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی کردستان زیر کشت گندم است.