زوج
مسکن برای زوج‌های جوان و اقشار کم درآمد وعده جدید مجلس ۰۴ فروردین ۱۴۰۱

مسکن برای زوج‌های جوان و اقشار کم درآمد وعده جدید مجلس

رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران گفته است: تمام مقدمات برای ساخت مسکن ارزان برای زوج‌های جوان و اقشار کم درآمد فراهم شده است.